LEHENENGO KAPITULUA

Izendapena

1. Artikulua

ADIZE “ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DE INSTITUTO DE NAVARRA/NAFARROAKO INSTITUTU ZUZENDARIEN ELKARTEA”ren izenean, irabazi-asmorik gabeko Elkarte bat eratu da, Espainiako Konstituzioaren 22. artikuluan eta horrekin bat datozenetan eta elkartzeko eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Legean xedatutakoari jarriki.

Elkarte hau honako hauek eraenduko dute: aipatutako Elkarteei buruzko Legearen aginduek; Estatutu hauek, legearekin kontraesanean ez badaude; elkartearen gobernu-organoek baliozkotasunez hartutako erabakiek, baldin eta Legearen eta/edo Estatutuen aurkakoak ez badira; eta Nafarroako Gobernuak onesten dituen erregelamenduzko xedapenek; azken horiek osagarriak baino ez dira izanen.

Proposatutako helburuak

2. Artikulua
  1. Elkarte honen helburuak honako hauek dira: Irakaskuntza Publikoa defendatzea eta garatzea hezkuntza-sistemaren ardatz eta erreferente gisa, izaera unibertsala, doakoa, demokratikoa, zientifikoa, ez-dogmatikoa, integratzailea eta desberdintasunen konpentsatzailea duelako. Nafarroako Foru Komunitateko Ikastetxe Publikoetan Bigarren Hezkuntzaren kalitatea sustatzen eta hobetzen laguntzea. Zuzendaritza karguak dituztenei laguntza eta aholkuak ematea, dagozkien eskumenak erabil ditzaten. Ikastetxeetan ikasle guztien hezkuntza-politika integratzailea sustatzea eta garatzea, jatorri soziokulturala edo sozioekonomikoa edozein dela ere. Zuzendari bazkideak koordinatzea eta ordezkatzea Administrazioaren eta hezkuntza-elkarte edo – erakundeen eta profesionalen aurrean.
  2. Helburu horiek lortzeko, zuzendari garen aldetik eta gure ikastetxeen errealitatea hobekien ezagutzen dugunez, jarduera hauek egingo dira: Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Publikoak garatzen laguntzea. Hezkuntza-eskaintza publikoa sustatzea. Zuzendarien iritziak, interesak eta proiektu komunak Administrazioaren aurrean bideratzea, hezkuntza-legeriaren garapenari dagokionez. Ikastetxeen autonomia defendatu eta garatzea. Administrazioarekin lankidetzan aritzea Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Publikoetako hezkuntza-jardunari eragiten dioten alderdi guztietan. Hezkuntza-arazoak aztertzea eta Erakundeei hobetzeko proposamenak egitea. Gehiengoaren intereseko gaiak eztabaidatzea eta aztertzea. Irakaskuntza publikorako baliabideen esleipen egokia sustatzea eta kideen proposamen komunak bideratzea, ikastetxeen finantzaketari eta ekipamenduari dagokienez, dauden baliabideen arabera eta aplikatu beharreko legeriaren esparruan. Antolamendu- eta curriculum-alderdiei buruzko araudia aztertzea eta berrikustea, eta, beharrezkoa balitz, aldaketak proposatzea. Giza Baliabideak ikastetxeetan banatzeko irizpideen finkatzea edo hobekuntza proposatzea. Erakundeek esleitutako baliabideen koordinazioa ahalbidetzea, ahalik eta erabilera egokiena izan dezaten. Oro har Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako eta, bereziki, zuzendarien eta zuzendaritza-taldeen irakasleak prestatzeko programak eta jarduerak sustatzea eta horien garapenean parte hartzea. Ikastetxeek Europako Komunitatearen truke-programak garatu ditzaten laguntzea. Elkartutako zuzendarien artean esperientzia berritzaileen trukea erraztea, hezkuntza-jardunbide egokiak orokortzea sustatuz.
  3. Aurreko paragrafoan deskribatutako jarduerak alde batera utzi gabe, Elkarteak, bere helburuak betetzeko: bere helburuak betetzera edo helburu horretarako baliabideak lortzera bideratutako jarduerak garatu ahal izango ditu. Mota guztietako ondasunak eskuratu eta eduki ahal izango ditu, edozein tituluren bidez, bai eta mota guztietako egintzak eta kontratuak burutu ere. Era guztietako ekintzak gauzatu ahal izango ditu, legeen edo bere Estatutuen arabera.

Egoitza soziala

3. Artikulua

Elkarte honen egoitza nagusia, I.E.S. “Navarro Villoslada” institutuan kokatuta egongo da, Arcadio Larraona kalea 3, Iruñea, PK 31008. Elkarteak, Nafarroako Foru Komunitatean edo bertatik kanpo ere bestelako egoitzak izan ditzake, Ezohiko Batzar Orokorrak hala adosten duenean. Elkarteak dituen egoitza sozialaren eta bestelako aretoen lekualdatzeak, Zuzendaritza Batzordeak adostuko ditu eta helbide berria Elkarteen Erregistroari jakinaraziko dio.

Lurralde-eremua

4. Artikulua

Nafarroan gauzatuko ditu bere eginkizunak. Elkartea estatu- edo nazioarte-mailako federazioetako kide izan ahal izango da, baldin eta federazioen helburuak eta Estatutu hauetan proposatutakoak berdinak badira.

Iraupena eta Izaera Demokratikoa

5. Artikulua

ADIZE izeneko Elkarteak, “ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DE INSTITUTO DE NAVARRA/NAFARROAKO INSTITUTU ZUZENDARIEN ELKARTEA”, izaera demokratiko parte-hartzaile eta plurala izango du. Izaera iraunkorrarekin eratzen da, eta Ezohiko Batzar Orokorraren erabakiz baino ez da desegingo, VI. Kapituluan xedatutakoaren arabera, edo legeetan aurreikusitako edozein arrazoirengatik.

BIGARREN KAPITULUA

Gobernu-organoak eta Administrazioa

6. Artikulua

Elkartearen gobernua eta administrazioa kide anitzeko organo hauen ardurapean egongo dira: Bazkideen Batzar Nagusia, organo gorena den aldetik, Zuzendaritza Batzordea, zuzendaritza iraunkorreko kide anitzeko organoa den aldetik.

Batzar Orokorra

7. Artikulua

Batzar Orokorra bazkide guztiek osatzen dute, eta bazkide horien borondatea adierazteko organoa da. Ohiko eta Ezohiko bilkuretan elkartuko dira.

8. Artikulua

Batzar Orokorra gutxienez urtean behin deitu beharko da, ohiko batzar gisa, eskola-egutegiko 2. hiruhilekoaren baitan, honako hauek onartzeko: Elkartearen jarduera-plan orokorra, aurreko urteko gastuen eta diru-sarreren kontuen egoera, eta hurrengo ekitaldiko aurrekontua, bai eta Zuzendaritza Batzordearen kudeaketa ere. Zuzendaritza Batzordeak bere jarraibideen arabera eta haren kontrolpean jardun beharko du beti.

9. Artikulua

Aurreko artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe, Batzar Nagusiaren eskumenak dira honako hauei buruzko erabakiak: 1. Estatutuen aldaketa, hurrengo artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 2. Zuzendaritza Batzordearen hautaketa. 3. Elkartea desegitea, hala denean. 4. Federazioa eta konfederazioa beste elkarte batzuekin, edo horietako batzuk bertan behera uztea.

10. Artikulua

Batzar Orokorra, Zuzendaritza Batzordeak erabakitzen duenean bilduko da ezohiko bilkuran, bai bere ekimenez, bai gutxienez bazkideen laurdenak hala eskatzen duenean, bileraren arrazoiak eta helburua adierazita, eta, nolanahi ere, honako gai hauek aztertzeko eta erabakitzeko: 1. Estatutuaren aldaketak 2. Elkartea desegitea.

11. Artikulua

Batzar Nagusien deialdiak, ohikoak zein ezohikoak, idatziz edo beste bitarteko elektroniko batzuen bidez egingo dira, eta bilera non, noiz eta zein ordutan egingo den adierazi beharko da, bai eta gai-zerrenda ere. Deialdiaren eta Batzarra egiteko lehenengo deialdiaren egunaren artean gutxienez 4 egun igaro beharko dira. Era berean, Batzar Nagusiaren bigarren deialdia zein ordutan bilduko den ere adierazi beharko da.

12. Artikulua

Batzar Orokorrak, ohikoak zein ezohikoak, lehenengo deialdian balioz eratutzat joko dira, pertsonalki edo ordezkatuta bertaratzen badira bazkideen erdia gehi bat, eta bigarren deialdian, bertaratutako bazkideen kopurua edozein dela ere. Bazkideek beste edozein bazkideri eman ahal izango diote ordezkaritza Batzar Orokorretara joateko. Ordezkaritza hori idatziz emango da, eta Batzarreko Idazkariaren esku egon beharko du bilkura egin baino ordu erdi lehenago gutxienez. Elkartearen egoitza dagoen hiritik kanpo bizi diren bazkideek ordezkaritza egiaztatzen duen agiria postaz bidali ahal izango dute.

13. Artikulua

Batzar Nagusien erabakiak, bertaratutakoen botoen gehiengo sinplez hartuko dira.

Zuzendaritza Batzordea

14. Artikulua

Zuzendaritza Batzordea lehendakariak, lehendakariordeak, idazkariak, diruzainak eta bi batzordekidek osatuko dute. Bere osaeran, Elkartea osatzen duten zentro mota guztiak ordezkatuta egongo dira. Zentro mota bakoitzari dagokion Zuzendaritza Batzordeko kide kopurua Batzarrak zehaztuko du. Gutxienez hiru hilean behin bildu beharko da, eta gizarte-jardueren garapen egokiak eskatzen duen guztietan.

15. Artikulua

Zuzendaritza Batzordeko kideak, aipatu bileretara 4 aldiz jarraian edo aldizka 6 aldiz joaten ez badira, dagokien kargua utzi beharko dute, eta Batzar Orokorrak berretsi beharko du hurrengo deialdian.

16. Artikulua

Zentro mota bakoitzari atxikitako zuzendariek aukeratuko dituzte mota bakoitzeko Zuzendaritza Batzordeko ordezkariak. Ikastetxe bat mota bat baino gehiagotakoa izan daitekeen kasuetan, ikastetxe horretako zuzendariak erabakiko du zein motatan jardungo duen hautaketa horretarako, ikastetxe bat boto bat printzipioa errespetatuz. Zuzendaritza Batzordeak, bere kideen artean, Lehendakari, Lehendakariorde, Idazkari, Diruzain eta Batzordekide karguak proposatuko dizkio Batzar Orokorrari. Zuzendaritza Batzordeak hiru urteko agintaldia izango du. Ikastetxe mota bakoitzerako, gainera, gutxienez bi ordezko izendatuko dira. 19. artikuluko lehen puntuko b), c) eta d) idatz-zatietan zerrendatutako kasuak gertatuz gero, bete gabeko postuak ordezko pertsona horiek beteko dituzte, Zuzendaritza Batzordeak proposatuta, 19. artikuluan bertan xedatutakoaren arabera.

17. Artikulua

Zuzendaritza Batzordeko kide izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira: 1. Estatutuetan aurreikusitako moduan izendatua izatea. 2. Erakundeko bazkide izatea.

18. Artikulua

Zuzendaritza Batzordeko kide izateko, Batzar Nagusiak izendapena egin behar du, eta kargu hori onartu edo karguaz jabetu.

19. Artikulua

Zuzendaritza Batzordeko kideek honako kasu hauetan utziko dute kargua: a. Agintaldia amaitzean. b. Dimisioarekin. c. Bazkide, zuzendari aktibo edo ezgaitasun-kausaren bateko kide izateari uztean. d. Batzar Nagusiak ekitaldia baliogabetzea erabakitzen duenean, ekitaldira bertaratutakoen bi herenen gehiengoz. a) idatz-zatian aurreikusitako kausagatik kargua uzten denean, Zuzendaritza Batzordeko kideek jardunean jarraituko dute lehenengo Batzar Orokorra egin arte, eta Batzar horrek aukeratuko ditu kargu berriak. b), c), d) kasuetan, Zuzendaritza Batzordeak berak behin-behineko izendapenez beteko du kargu hutsa. Izendapen hori Batzar Orokorraren esku utziko da, berretsi edo ezezta dezan. Azken kasu horretan, dagokion izendapena egingo da. Organo honen osaeran egindako aldaketa guztiak Elkarteen Erregistroari jakinaraziko zaizkio.

20. Artikulua

Hauek dira Zuzendaritza Batzordearen eginkizunak: a. Elkartearen ohiko kudeaketa zuzentzea, Batzar Nagusiaren jarraibideen arabera eta haren kontrolpean. b. Elkartearen jarduerak programatzea. c. Gastuen eta sarreren urteko aurrekontua eta aurreko urteko kontuen egoera Batzar Nagusiari aurkeztea, onar ditzan. d. Batzar Nagusiaren bileretarako deialdia erabakitzea eta gai-zerrenda prestatzea. e. Bazkideek egiten dituzten proposamen edo iradokizunei erantzutea, eta, horretarako, beharrezko neurriak hartzea. f. Batzar Nagusiari berariaz esleitu ez zaion beste edozein.

21. Artikulua

Zuzendaritza Batzordearen bilkurak Lehendakariak erabakitzen duenean egingo dira, bere ekimenez edo edozein kidek hala eskatuta. Lehendakaria izango da buru, eta, bera egongo ez balitz, Lehendakariordea. Biak ez badaude, zuzendari lanetan urte gehien daramatzan batzordekidea izango da buru. Idazkariak bileren akta egingo du, eta, onartu ondoren, behar bezala artxibatuko da.

Kide bakarreko Organoak

Lehendakaria

22. Artikulua

Elkarteko Lehendakariak bere gain hartzen du elkartearen legezko ordezkaritza, eta Zuzendaritza Batzordeak eta Batzar Nagusiak hartutako erabakiak betearaziko ditu, presidentea baita.

23. Artikulua

Lehendakariari dagozkio Zuzendaritza Batzordeari edo Batzar Nagusiari berariaz gordeta ez dauden ahalmen guztiak, eta, bereziki, honako hauek: a. Batzar Nagusia eta Zuzendaritza Batzordea legez ordezkatzea, eta bien eskuordetzaz jardutea. b. Zuzendaritza Batzordeak eta Batzar Orokorrak hartutako erabakiak betetzea. c. Zuzendaritza Batzordeak eta Batzar Orokorrak egiten dituzten bilerak deitzea eta amaitzea, bataren eta bestearen eztabaidetan buru izatea, eta boto batean berdinketa gertatuz gero, kalitateko botoaz erabakitzea. d. Elkartearen jarduera-plana Zuzendaritza Batzordeari proposatzea, bere zereginak bultzatuz eta zuzenduz. e. Adostutako baliozko ordainketak agintzea. f. Sortzen diren premiazko gaiak ebaztea, eta Zuzendaritza Batzordeari horren berri ematea egiten den lehenengo bilkuran.

Lehendakariordea

24. Artikulua

Lehendakariordearen eginkizunak honako hauek dira: a. Lehendakaria ordezkatzea, beharrezkoa denean. b. Lehendakariaren eginkizunak bere gain hartzea presidenterik ez dagoenean. c. Lehendakariak agintzen dizkion eginkizun guztiak.

Idazkaria

25. Artikulua

Idazkariari dagokio, zehazki, sartzeko eskabideak jaso eta izapidetzea, fitxategia eta Bazkideen Erregistro Liburua kudeatzea, eta Akta Liburua zaindu eta idaztea. Era berean, Elkarteen arloan indarrean dauden legezko xedapenak betetzen direla ziurtatuko du, Erakundearen dokumentazio ofiziala zainduz, Liburuen eta artxibo sozialen edukia ziurtatuz eta agintaritza eskudunari Zuzendaritza Batzordeen izendapenari eta egoitza sozialaren aldaketei buruzko nahitaezko jakinarazpenak eginez. Idazkaria ez badago, Diruzainak hartuko ditu bere gain haren eginkizunak.

Diruzaina

26. Artikulua

Diruzainak, sarreren eta egindako ordainketen berri emango du, eta sarreren eta gastuen urteko aurrekontua gauzatuko du, bai eta aurreko urteko kontuen egoera ere. Horiek guztiak Zuzendaritza Batzordeari aurkeztu behar zaizkio, eta horrek Batzar Orokorrari aurkeztuko dizkio, onar ditzan.

HIRUGARREN KAPITULUA

Bazkideak: Onartzeko Prozedura eta Motak

27. Artikulua

Elkarteko kide izan daitezke hala nahi duten eta honako baldintza hau betetzen duten pertsonak: Nafarroako Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Publikoetako zuzendariak edo zuzendari laguntzaileak direnak.

28. Artikulua

Elkarteko kide izan nahi dutenek, eskabidea idatziz egin beharko dute, ikastetxeko eskola-kontseiluak bermatuta eta Lehendakariari zuzenduta. Lehendakariak Batzar Orokorrari kide berria jakinaraziko dio.

Bazkideen Eskubide eta Betebeharrak

29. Artikulua

Bazkide orok honako eskubideak ditu: a. Batzar Orokorretan hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea, eta, horretarako, eskubide hori elkarteko beste kide batzuei eman ahal izatea. b. Estatutu hauen arabera, Elkarteko zuzendaritza-organoetan parte hartzea, eta organo horietarako hautesle eta hautagai izatea. c. Taldeko gizarte-ekitaldietan parte hartzea, eta bazkideen erabilera komunerako elementuez gozatzea (lokal soziala, liburutegiak...), kasu bakoitzean Zuzendaritza Batzordeak erabakitzen duen moduan. d. Fitxategian eta indarreko legerian aurreikusitako Bazkideen Erregistro Liburuan agertzea, eta Elkartearen ikurra erabiltzea, halakorik balego. e. Elkarteko gainerako kideen nortasuna, diru-sarreren eta gastuen egoera eta elkartearen jardueraren garapena edozein unetan ezagutzea. f. Estatutuen eta Barne Araubidearen ale bat edukitzea, halakorik balego, eta eskabideak eta kexak zuzendaritza-organoen aurrean aurkeztea. g. Idatziz entzuna izatea, diziplina-neurriak hartu aurretik, eta neurri horiek eragin dituzten arrazoien berri izatea. Arrazoi horiek bazkide gisa dituzten betebeharrak ez betetzean bakarrik oinarritu ahal izango dira. h. Elkarteei buruzko Legearen edo Estatutuen aurkako erabaki eta jardunak inpugnatzea, berrogei egun naturaleko epean, auzi-jartzaileak inpugnatutako erabakiaren edukia ezagutu duen edo ezagutzeko aukera izan duen egunetik zenbatzen hasita.

30. Artikulua

Bazkideen betebeharrak dira: Elkartearen helburuak lortzeko bere lehiaketa aktiboa aurkeztea. b. Elkartearen lan-planak garatzeko sortutako batzorde edo lantaldeetako batean gutxienez parte hartzea. c. Batzar Orokorrak ezartzen dituen kuotak ordainduz gastuak ordaintzen laguntzea. d. Estatutu hauek eta Elkartearen zuzendaritza-organoek balioz hartutako erabakiak ontzat hartu eta betetzea.

Zehapen-araubidea

31. Artikulua

Zuzendaritza Batzordeak bazkideak zigortu ahal izango ditu, Estatutuak edo Batzar Orokorraren edo Zuzendaritza Batzordearen erabakiak urratzeagatik. Zehapenak, ohartarazpenetik hasi eta bazkide izateari uzteko proposamenera arte izan daitezke. Proposamen hori dagokion institutuko eskola-kontseiluari egingo zaio. Horretarako, Zuzendaritza Batzordeak espediente bat irekitzea erabaki dezake, zigorgarriak izan daitezkeen jokabideak argitzeko. Lan horretarako instruktore bat izendatuko da, eta instruktoreak, dagozkion jarduketak egin ondoren, Zuzendaritza Batzordeari neurri egokiak hartzeko proposatuko dio. Zuzendaritza Batzordeak dagokion erabakia hartuko du, eta horren berri emango dio Elkarteko Batzarrari, hartutako erabakiaren ondoren egiten den lehenengo bileran. Banaketa proposamenerako erabakia hartuko balitz, beti arrazoitua, Elkarteko Batzarrak berretsi beharko du, eta berrespen horren ondoren, idatziz jakinaraziko zaie dagokion Institutuko Eskola Kontseiluari eta interesdunari.

Bazkide Izaeraren Galera

32. Artikulua

Bazkide izaera, borondatez bananduz gero galduko da.

33. Artikulua

Elkartea bananduz gero, harekiko dituen betebeharrak betetzeko eskatuko zaio, hala badagokio.

LAUGARREN KAPITULUA

Fundazio-ondarea eta Aurrekontu Araubidea

34. Artikulua

Elkarteak hasieran 300 euroko ondare soziala dauka.

35. Artikulua

Elkarteak gehienez 600.000 euroko aurrekontua izango du urtean.

36. Artikulua

Elkarteak honako baliabide ekonomiko hauek aurreikusten ditu gizarte-jarduerak garatzeko: a. Zuzendaritza Batzordeak adierazitako sarrera-kuotak, bazkideen Batzar Orokorrak onartutakoak. b. Batzordeak erabakitako aldizkako kuotak. c. Berari dagozkion ondasun eta eskubideen produktuak, bai eta legez jaso ditzakeen diru-laguntzak, ondasunak eta dohaintzak. d. Zuzendaritza Batzordeak Estatutuen helburuen barruan egitea erabakitzen dituen legezko jardueren bitartez Elkarteak lortzen dituen diru-sarrerak. Elkarteak lortutako baliabideak ezin izango dira inola ere bazkideen artean banatu, ez zati batean ez osorik, eta ezin izango zaizkie bazkideei edo hirugarrenei esleitu dohaintzaren, doako maileguaren edo kostu bidezko maileguaren bidez, ezta ondare-desplazamendua dakarren formularen bidez ere.

BOSGARREN KAPITULUA

Estatutuen Aldaketak

37. Artikulua

Estatutuen aldaketa Zuzendaritza Batzordearen ekimenez egin ahal izango da, edo hark hala erabakita, inskribatutako bazkideen bi herenek eskatzen dutenean. Nolanahi ere, Zuzendaritza Batzordeak hiru bazkidez osatutako batzorde txostengile bat izendatuko du, aldaketa proiektua idatzi dezan, batzordeak emandako jarraibideen arabera. Batzorde horrek zehaztuko du proiektua amaitzeko epea.

38. Artikulua

Aldaketa proiektua epe barruan idatzi ondoren, Lehendakariak Zuzendaritza Batzordearen hurrengo bilkurako gai-zerrendan sartuko du. Zuzendaritza Batzordeak proiektua onartu edo, hala badagokio, batzorde txostengileari itzuliko dio, berriz azter dezan. Onartzen bada, Zuzendaritza Batzordeak hurrengo Ezohiko Batzar Orokorreko gai-zerrendan sartzea erabakiko du, edo horretarako deialdia egitea erabakiko du.

39. Artikulua

Batzar Orokorreko deialdiari, Estatutuen aldaketaren testua erantsiko zaio, bazkideek egoki iritzitako zuzenketak Idazkaritzan aurkeztu ahal izan ditzaten. Zuzenketa horien berri Batzar Orokorrari emango zaio, bilera egin baino lau egun lehenago jaso badira Idazkaritzan. Zuzenketak banaka edo taldeka aurkeztu ahal izango dira, idatziz, eta beste testu baten aukera izango dute.

SEIGARREN KAPITULUA

Gizarte-ondarea aplikatzen duen Elkartearen desegitea

40. Artikulua

Elkartea desegin egingo da: 1. Bazkideen borondatez, horretarako deitutako Batzar Orokorrean adierazita, bertaratutakoen bi herenen aldeko botoarekin. 2. Kode Zibilaren 39. artikuluan zehaztutako arrazoiengatik. 3. Epai judizialaren bidez.

41. Artikulua

Elkartea deseginez gero, desegitea erabakitzen duen Batzar Nagusiak Batzorde Likidatzailea izendatuko du. Batzorde hori Zuzendaritza Batzordetik ateratako 3 kidek osatuko dute, eta dauden funtsen ardura hartuko du. Bazkideekiko eta hirugarrenekiko betebehar sozialak ordaindu ondoren, soberako ondare soziala, halakorik badago, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren kontuan sartuko da.

Xedapen Iragankorra

Eraketa-aktan behin-behinean izendatutako Zuzendaritza Batzordeko kideek, haien izendapena, egiten den lehenengo Batzar Orokorrean gauzatu beharko dute.

Azken Xedapenak

LEHENA.
Zuzendaritza Batzordea izango da Estatutu hauetan jasotako aginduak interpretatzeko eta bertako hutsuneak betetzeko eskumena duen organoa, betiere Elkarteen arloan indarrean dagoen legezko araudiari men eginez, eta egiten den lehenengo Batzar Orokorrari horren berri emanez, onar dezan.

BIGARRENA.
Estatutu hauek, Zuzendaritza Batzordeak eta Batzar Orokorrak baliozkotasunez hartzen dituzten erabakien bidez aldatuko dira, bakoitzari dagozkion eskumenen esparruan, eta Bosgarren Kapituluan aurreikusitakoaren arabera.

HIRUGARRENA.
Batzar Orokorrak barne-araudi bat onartu ahal izango du, Estatutu hauek garatzeko, baina horrek ez ditu inola ere aldatuko Estatutu hauetan jasotako aginduak.